برای پذیرش اثر در گروه انتشاراتی شاسوسا لازم است فرم پذیرش اثر زیر را پر کرده و آن را به ما ارسال کنید.

مشخصات فردی
مشخصات اثر